SEPTEO Avocats SECIB Solutions pour avocats SECIB Solutions pour avocats SECIB Solutions pour avocats

Hulp nodig?

Vraag een demo aan

Demander une démo

U bent hier :

Privacybeleid

Dit privacybeleid is gericht tot u, als gebruiker van de website www.secib.be (hierna de "Site").

De Site wordt uitgegeven door de verantwoordelijke voor de verwerking, de onderneming SECIB België (hierna "SECIB België" genoemd), een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Chaussée de Tongres 382 - 4000 LUIK, Ondernemingsnummer KVO 0661 645 710, vertegenwoordigd door de heer Joris MOENS.

Dit beleid inzake gegevensbescherming heeft tot doel u in kennis te stellen van de verbintenissen en maatregelen die SECIB België heeft genomen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en uw persoonsgegevens worden beschermd.

SECIB België ziet erop toe dat het enkel gegevens verzamelt en verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier verwerkt.

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en door Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, die in werking is getreden op 25 mei 2018.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@septeo.fr of per post op DPO - SEPTEO 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES, om te antwoorden op alle verzoeken om informatie over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van de site, en op alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen.

Doeleinden van de verwerking van de verzamelde gegevens

De verwerking die SECIB België uitvoert, dient expliciete, legitieme en specifieke doeleinden met het oog op:
de goede werking en voortdurende verbetering van de Site, de diensten en de functionaliteiten ervan;
de strijd tegen computerfraude;
de opvolging van commerciële relatie;
het beheer van persoonlijke afspraakverzoeken;
het beheer van verzoeken om demonstratie van oplossingen;
het beheer van verzoeken om documenten te downloaden;
het beheer van uw inschrijving voor de door SECIB België georganiseerde evenementen;
het beheer van verzoeken om toegang, rectificatie en verzet, wissen, beperking, portabiliteit, recht op vergetelheid en het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit;
de uitwerking van communicatiecampagnes;
de ontwikkeling van de statistieken.
In elk geval en voor elk bepaald doel neemt SECIB België alle nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de aan SECIB België toevertrouwde persoonlijke gegevens te waarborgen, met inachtneming van de geldende wetten en reglementen.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

SECIB België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die gebruikt worden voor de werking van de site.

Voor alle verzoeken om informatie betreffende het door SECIB België gevoerde beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot: dpo@septeo.fr of per post tot DPO - SEPTEO, 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES (Frankrijk).

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer gebruikers de site doorbladeren en/of gebruik wensen te maken van de diensten die op de site beschikbaar zijn, kan SECIB België bepaalde persoonsgegevens van gebruikers verzamelen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt SECIB België zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven en in het bijzonder de gebruikers van de site vanaf het verkrijgen van hun toestemming volledig in te lichten over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register bij te houden van de gegevensverwerking in overeenstemming met de werkelijkheid.
SECIB België kan op verschillende niveaus gegevens verzamelen en verwerken:
voor elke gebruiker van de Site: de URL van de links via welke hij toegang heeft gekregen tot de Site, de toegangsprovider van de gebruiker, het adres (IP) van de gebruiker, het type en de versie van zijn browser, de uitgever van zijn besturingssysteem en zijn navigatiegegevens op de Site;
voor elke gebruiker die informatie verstrekt door zijn of haar eigen gegevens op de Site in te voeren: uw naam, naam van het advocatenkantoor, e-mailadres, postcode en telefoonnummer.
Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden.

Toestemming

Alle gegevens over u worden uitsluitend bij u verzameld, tijdens uw verbindingen met de Site en onze verschillende uitwisselingen (online aanvragen, correspondentie, telefoongesprekken, enz.).
Wanneer u op de Site surft, kan u gevraagd worden om verschillende formulieren in te vullen en ons op die manier verschillende persoonlijke gegevens over uzelf te bezorgen.
Wanneer de wet dat voorschrijft, verbindt SECIB België zich ertoe uw toestemming te vragen en u de mogelijkheid te bieden zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.
SECIB België mag per e-mail commerciële uitnodigingen sturen naar gebruikers die deze aanvaard hebben. Indien de gebruiker niet langer per e-mail commerciële uitnodigingen wenst te ontvangen, kan hij zich uitschrijven door gebruik te maken van de uitschrijvingsfunctie die in elke e-mail beschikbaar is, of op elk moment door kosteloos en zonder opgave van redenen een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@septeo.fr.

Bestemmelingen van de gegevens

SECIB België zal uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan gemachtigde en gespecificeerde bestemmelingen.
De enige personen die gemachtigd en bepaald zijn om toegang te hebben tot gebruikersgegevens zijn:
Het bevoegde personeel dat binnen SECIB België werkt;
Het bevoegde personeel werkzaam in de vennootschappen en dochterondernemingen van de SEPTEO-groep;
De onderaannemers van SECIB België en in het bijzonder de host van de site;
De onderaannemers van vennootschappen en dochterondernemingen van de SEPTEO-groep;
Derden die mogelijks cookies op uw terminals plaatsen (computers, tablets, mobiele telefoons, enz.) wanneer u daarmee instemt;
Sociale netwerken van derden. De Site maakt gebruik van sociale plug-ins die worden geleverd en beheerd door derden, zoals de knoppen voor Facebook, Twitter, Linkedln, Youtube. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat u informatie die u op een deel van onze Site bekijkt, doorstuurt naar derden. Als u niet bent ingelogd op uw account bij de derde partij, weet de derde partij niet wie u bent. Als u bent ingelogd op uw account bij de derde partij, dan kan de derde partij informatie of acties met betrekking tot uw interacties met de Site koppelen aan uw account bij de derde partij. Raadpleeg het privacybeleid van de desbetreffende derde partij voor meer informatie over hun gegevenspraktijken.
Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven, uitgewisseld, verkocht of verhuurd aan anderen dan de hierboven genoemde personen.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de geldende regelgeving worden de verzamelde gegevens niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.
De contactformulieren op de Site zijn bedoeld om u meer informatie te verschaffen over de activiteit en de diensten van SECIB België en om deze laatste in staat te stellen uw verzoek en bericht te verwerken.
De identificatiegegevens van prospect-gebruikers die geen klant zijn, worden bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het laatste contact met de prospect-gebruiker.
Voor het beheer van de commerciële relaties en de follow-up van de klanten worden de gegevens van de klanten-gebruikers bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het einde van de commerciële relatie.
Daarna worden de gegevens gearchiveerd voor de periode waarin de verantwoordelijkheid van SECIB België aan de orde kan worden gesteld.
Voor het beheer van verzoeken om rechten op uw persoonsgegevens worden de gegevens gedurende één (1) jaar bewaard.
Wat de cookies betreft, wordt de informatie die op uw terminal wordt opgeslagen of elk ander element dat wordt gebruikt om u te identificeren voor statistische doeleinden, niet langer dan zes (6) maanden bewaard. Na deze periode worden de ruwe frequenteringsgegevens die aan een gebruikers-ID gekoppeld zijn, gewist of geanonimiseerd.
Met het oog op de goede werking en de voortdurende verbetering van de Site en de functionaliteiten ervan, worden de ruwe frequenteringsgegevens die aan een gebruikers-ID gekoppeld zijn gedurende een periode van dertien (13) maanden bewaard. Na deze periode worden de gegevens gewist of geanonimiseerd.

Cookies

De website www.secib.be maakt gebruik van cookies. Wanneer u de Site bezoekt, worden cookies op uw terminal geplaatst.
U kunt zich op de hoogte stellen van de aard van de geplaatste cookies, ze aanvaarden of weigeren, hetzij globaal voor de hele Site en alle diensten, hetzij dienst per dienst.
Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Het registreert bepaalde informatie over uw surf- of onlinegedrag.
De cookies die op de Site worden gebruikt, worden gebruikt om u te onderscheiden en zo uw surfervaring en de diensten die wij u aanbieden, te verbeteren.
In de praktijk stellen technische cookies ons in staat u te authenticeren, u te identificeren en uw surfgedrag op de Site en de toegang tot de verschillende functies ervan te versnellen.
Andere cookies en trackers voor het meten van het bereik kunnen worden gebruikt om statistieken op te stellen over het bereik van de Site (meting van het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's, uw activiteit, de frequentie waarmee u terugkeert, enz.), om ons in staat te stellen u beter te laten browsen tijdens uw bezoek aan de Site, en om u gerichte aanbiedingen te doen op basis van uw navigatie.
De Site maakt gebruik van bepaalde diensten die worden aangeboden door sites van derden die het plaatsen van cookies genereren. Dit zijn de deelknoppen voor Facebook, Twitter, Linkedln, Youtube en video's op de Site.
De browser accepteert standaard cookies van websites.
U hebt echter de mogelijkheid om uw browser te configureren.
Als zodanig kunt u cookies op de Site aanvaarden of weigeren; systematisch alle cookies weigeren; uw toestemming vragen voor elke cookie die u tijdens het surfen op het Internet tegenkomt.
Om dit te doen, schakelt u gewoon de optie uit in uw browserinstellingen:
- Voor Firefox 3.5+: open het menu Extra, selecteer de regel Voorkeuren en vervolgens het tabblad Privacy. Klik op de link "specifieke cookies verwijderen" in het venster dat wordt geopend, klik op de knop Alle cookies verwijderen.
- Voor Firefox 3.0+: open het menu Extra, selecteer de regel Voorkeuren en vervolgens het tabblad Privacy. Klik op de knop "Cookies weergeven" in het venster dat wordt geopend, klik op de knop Alle cookies verwijderen.
- Voor Firefox 2.0: 1. kies het menu "Extra" en vervolgens "Mijn sporen wissen...". 2. cookies.
- Voor Microsoft Internet Explorer 8.0: Klik op de knop Beveiliging en vervolgens op Browsing-geschiedenis wissen. Activeer het selectievakje naast Cookies.
Schakel het selectievakje Gegevens van favoriete websites bewaren in als u geen cookies en bestanden wilt verwijderen die zijn gekoppeld aan websites in de lijst met favorieten. Klik op Verwijderen.
- Voor Microsoft Internet Explorer 7.0: 1. kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties". 2. Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid". 3. Selecteer het gewenste niveau met de cursor.
- Voor Microsoft Internet Explorer 6.0: 1. kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties". 2. Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid". 3. Selecteer het gewenste niveau met de cursor.
- Voor Opera 6.0 en hoger: 1. kies het menu "Bestand">"Voorkeuren". 2. Privacy.
Indien u ervoor kiest om onze technische of functionele cookies te blokkeren, herinneren wij u eraan dat de navigatie op de Site en het gebruik van bepaalde functies van de Site kan worden gewijzigd.
In elk geval hebben de cookies die in uw terminal zijn opgeslagen of elk ander element dat wordt gebruikt om u te identificeren voor publieksstatistieken of reclamedoeleinden, een beperkte levensduur van maximaal 13 maanden; deze periode wordt niet automatisch verlengd wanneer u de Site opnieuw bezoekt.
Naast het recht om uw toestemming voor het plaatsen van een cookie op uw terminal te allen tijde in te trekken, hebt u het recht op toegang tot uw gegevens, rectificatie, verwijdering of portabiliteit, of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (of verzoeken om beperking daarvan), of kunt u post mortem bepalen wat er met uw gegevens gebeurt. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post aan DPO - SEPTEO, 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES (Frankrijk) of per e-mail aan dpo@septeo.fr.

Uw rechten

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving en de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beschikken de gebruikers van de Site over de volgende rechten:
Recht op inzage (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG ), actualisering, volledigheid van uw gegevens, recht op blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of opslag is verboden;
Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG);
Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG);
Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG);
Recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u ons hebt verstrekt, wanneer uw gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 AVG);
Het recht om te bepalen wat er met uw gegevens gebeurt na uw overlijden en om te kiezen of wij uw gegevens al dan niet doorgeven aan een derde partij die u vooraf hebt aangewezen. In geval van uw overlijden en bij ontstentenis van instructies van uw kant, verbinden wij ons ertoe uw gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een eenvoudig verzoek per e-mail aan dpo@septeo.fr of per post aan DPO - SEPTEO, 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES (Frankrijk), onder vermelding van uw contactgegevens (naam, voornaam, adres en een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs) en een legitieme reden wanneer dit wettelijk vereist is (met name in geval van verzet).

Indien een kopie van een identiteitsdocument wordt verstrekt, wordt deze gedurende één (1) jaar bewaard, of gedurende drie (3) jaar wanneer deze verstrekking geschiedt in het kader van de uitoefening van een recht van verzet.

Voor meer informatie over uw rechten kunt u terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 Gegevensbeveiliging

SECIB België en haar eventuele onderaannemers verbinden zich ertoe alle noodzakelijke en passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van de verwerking van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming, de Europese verordening inzake gegevensbescherming (AVG) en de Franse wet nr. 2018-133 van 26 februari 2018 "houdende diverse bepalingen tot aanpassing aan het recht van de Europese Unie op het gebied van de veiligheid".
SECIB België verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze aan onbevoegden worden meegedeeld. Indien SECIB België evenwel in kennis wordt gesteld van een incident dat de integriteit of de vertrouwelijkheid van de gegevens van de gebruiker aantast, verbindt zij zich ertoe de gebruiker te verwittigen en de genomen corrigerende maatregelen mee te delen.
In overeenstemming met de bepalingen van de AVG worden de op de site verzamelde gegevens opgeslagen en beveiligd bij een host in Frankrijk waaraan SECIB België dit technische gedeelte uitbesteedt en die de regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens respecteert.
SECIB België zal de over haar gebruikers verzamelde gegevens niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie gelegen is of door de Europese Commissie als "niet geschikt" erkend is, zonder de gebruiker hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. SECIB België blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar om al uw verzoeken om nadere informatie te beantwoorden, met name betreffende de uitoefening van uw rechten in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kunt contact met hem opnemen per e-mail op dpo@septeo.fr of per post op DPO - SEPTEO, 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES (Frankrijk).
{ BANDEAU_IE_TITRE }

{ BANDEAU_IE_TEXTE }
OK