SEPTEO Avocats SECIB Solutions pour avocats SECIB Solutions pour avocats SECIB Solutions pour avocats

Hulp nodig?

Vraag een demo aan

Demander une démo

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de bepalingen vast te stellen die van toepassing zijn op elk gebruik van de website nl.secib.be (hierna genoemd de "Site") en zijn diensten, en in het bijzonder de toegang tot en het gebruik van de Site.

Door de Site te gebruiken en te doorbladeren, stemt u, als gebruiker, in met de naleving van deze gebruiksvoorwaarden, die u erkent te hebben gelezen, begrepen en in hun geheel aanvaard.

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u niet op de Site te surfen of enig materiaal ervan te downloaden.

Juridische kennisgeving van de SECIB-website

U bent momenteel verbonden met de website (adres https://nl.secib.be/) van de vennootschap SECIB België (hierna "SECIB België" genoemd), een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Chaussée de Tongres 382 - 4000 LUIK
Ondernemingsnummer KVO 0661 645 710, vertegenwoordigd door de heer Joris MOENST

De huidige website wordt gepubliceerd door de vennootschap SECIB België.

De directeur van de publicatie is de heer Joris MOENS, bestuurder van SECIB België

De Site wordt gehost door : AZKO, SAS met een kapitaal van 58.824 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van MONTPELLIER onder nummer B 800 876 260, met maatschappelijke zetel te Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES (Frankrijk) - telefoon: 04.67.17.93.34

AZKO is een dienstverlener die gevestigd is en zijn activiteit uitoefent op het grondgebied van de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG nr. 2006-679).

Gebruiksvoorwaarden van de Site

De Site is vrij toegankelijk voor alle gebruikers.

De site is in principe 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk.
SECIB België verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen opdat de gebruikers op elk moment toegang kunnen krijgen tot de site. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de Site om welke reden dan ook.

In afwijking van de vorige paragraaf behoudt SECIB België zich het recht voor om de site tijdelijk te sluiten, met name om onderhoudsredenen of wegens overtreding van deze algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker.

Er wordt gespecificeerd dat de toegang tot de Site onderbroken kan worden met het oog op onderhoud, updating, verbetering van de infrastructuur, infrastructuurstoringen of enige andere reden, met name van technische aard.

SECIB België is in geen geval verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker. De onderbreking van de toegang tot de Site kan in geen geval leiden tot de betaling van schadevergoeding aan de gebruiker.

SECIB België en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur, met name als gevolg van een overbelasting van het netwerk waardoor geen toegang tot de server mogelijk is.

De gebruiker van de Site erkent kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe ze na te leven.

De gebruiker erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot de Site en deze te gebruiken. De gebruiker erkent tevens dat hij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in perfecte staat verkeert.

SECIB België verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de gebruikers beschikbare, geverifieerde en beveiligde informatie en hulpmiddelen ter beschikking te stellen, de inhoud van de site bij te werken en de gebruikers correcte informatie te verstrekken, waarvan zij zich het recht voorbehoudt de inhoud op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

SECIB België kan evenwel niet de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid garanderen van de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld.
SECIB België kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen of andere logische infecties op zijn Site.

De gebruiker erkent dat hij/zij de op de Site beschikbare informatie en hulpmiddelen onder zijn/haar uitsluitende verantwoordelijkheid gebruikt.

Hyperlinks die op de Site zijn geplaatst

De Site kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. In zoverre SECIB België geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze sites en andere externe bronnen, en kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of via deze externe sites of bronnen. Bovendien kan SECIB België niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten beschikbaar op deze externe sites of bronnen. Het gebruik van deze externe sites of bronnen door de gebruiker valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze laatste.

Intellectuele eigendom: handelsmerken - auteursrecht

De website www.secib.be in zijn geheel, evenals elk van de elementen waaruit hij is samengesteld, afzonderlijk beschouwd, met name de programma's en specifieke ontwikkelingen en inhoud met inbegrip van gegevens, teksten, stilstaande of geanimeerde beelden, geluiden, grafische voorstellingen, illustraties, logo's, iconen en bestanden die kunnen worden gedownload, zijn de exclusieve eigendom van SECIB België of van derden die er een licentie voor hebben verleend.

Elke weergave en/of reproductie en/of exploitatie van de Site of van een van zijn onderdelen, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SECIB België  is strikt verboden en zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden volgens de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht. In het bijzonder is de presentatie van een van de pagina's van de Site op een webpagina die niet tot SECIB België behoort, verboden. Ook het plaatsen van hyperlinks naar andere pagina's dan de homepage van de site vereist de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SECIB België.
                           
De merken en logo's die op de Site voorkomen zijn merken geregistreerd door SECIB België of door derden. Elke reproductie, nabootsing of gebruik, geheel of gedeeltelijk, van deze onderscheidingstekens zonder uitdrukkelijke toestemming en in strijd met de bij de wet vastgestelde verbodsbepalingen, valt ten laste van de auteur.

De andere distinctieve tekens, in het bijzonder de firmanamen, handelsnamen, tekens, domeinnamen, die op de Site weergegeven worden, zijn eigendom van SECIB België of van derden en elke reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming kan beschouwd worden als usurpatie waarbij de verantwoordelijkheid van de auteur in het gedrang komt.

De toegang tot de Site verleent geen enkel ander recht dan het bezoeken van de inhoud ervan.

Elk gebruik van de Site en/of de onderdelen ervan voor andere doeleinden, met name voor openbare, commerciële of humoristische doeleinden, zal het voorwerp uitmaken van gerechtelijke vervolging.

Bescherming van persoonsgegevens

Om u aangepaste producten en diensten voor te stellen en aan te bieden, kan SECIB België u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als zodanig zal u worden gevraagd om bepaalde verplichte informatie te verstrekken, zoals :

voor algemene informatie en contactverzoeken: uw naam, de naam van uw advocatenkantoor, uw e-mailadres, uw postcode en uw telefoonnummer;

voor informatieaanvragen met betrekking tot geleverde producten en diensten: uw naam, de naam van uw advocatenkantoor, uw e-mailadres, uw postcode en uw telefoonnummer;
 
in het kader van de aanvraag van contactondersteuning: uw naam, de naam van uw advocatenkantoor, uw e-mailadres, uw postcode en uw telefoonnummer;

SECIB België verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en de door u verstrekte informatie te beschermen. De persoonsgegevens die op de website van SECIB België worden verzameld, zijn vertrouwelijk en worden als dusdanig behandeld.

De gebruiker moet alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat zijn wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft. De gebruiker moet SECIB België onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij redenen heeft om aan te nemen dat zijn wachtwoord bij iemand anders bekend is of wanneer het op een ongeoorloofde manier gebruikt wordt of kan worden.

De verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd in het kader van de Site is gebaseerd op het rechtmatig belang van SECIB België bij de uitvoering van dergelijke activiteiten en is opgenomen in de lijst van verwerkingen van de Functionaris voor Gegevensbescherming van de SEPTEO-groep.

De gegevens worden bewaard:

3 jaar vanaf het laatste inkomende contact van uwentwege;
indien u klant bent van SECIB België, voor de duur van de relatie plus drie jaar.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, alsook overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over het recht van toegang, vraag, beperking, overdraagbaarheid, schrapping, wijziging en rectificatie van de u betreffende informatie. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. Ten slotte hebt u het recht algemene en bijzondere richtlijnen vast te stellen waarin u bepaalt hoe deze rechten na uw overlijden moeten worden uitgeoefend.  

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@septeo.fr of per post naar DPO - SEPTEO Font de la Banquière 194 avenue de la Gare Sud de France 34970 LATTES (Frankrijk), vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Verboden

Het is verboden de Site te gebruiken om:

obscene, godslasterlijke, haatdragende of beledigende meningen, standpunten, inhoud, raciale, etnische, seksuele, vulgaire of onsmakelijke overwegingen te publiceren, te plaatsen of te uiten;
lasterlijke verklaringen af te leggen of verklaringen die een inbreuk zijn op de privacy van een andere persoon;
kettingbrieven, junkmail, spam of enige herhaalde of ongevraagde boodschap (commercieel of anderszins) te verzenden;
op geen enkele wijze informatie over derden, met inbegrip van e-mailadressen, te verzamelen of te vergaren zonder de toestemming van de betrokken derden;
valse identiteiten te creëren of te gebruiken;
een e-mailadres of hoofding te vervalsen, of het op een andere manier trachten te misleiden van anderen wat betreft de identiteit van de afzender of de herkomst van het bericht;
ongepaste inhoud te verzenden, zoals hieronder gedefinieerd;
materiaal te verzenden dat virussen bevat of materiaal dat nadelig of schadelijk is voor de Site of voor derden of in strijd is met de wet;
te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de aangeboden diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de dienst van de Site, door het gebruik van verschillende wachtwoorden of op enige andere wijze, of het gebruik en het genot van de dienst door een andere gebruiker of het gebruik en het genot van soortgelijke diensten door een andere entiteit te belemmeren

Verantwoordelijkheid

Het gebruik van de Site, zijn diensten en elk element of informatie verkregen via de Site, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

SECIB België geeft de gebruiker geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie betreffende de kwaliteit van de diensten op de site of de verhandelbaarheid ervan, de conformiteit van de dienst of het nagestreefde resultaat met de verwachtingen van de gebruiker, en wijst alle verantwoordelijkheid af voor geschillen, acties of verhaal van derden die zich zouden kunnen beroepen op rechten, in het bijzonder privérechten, op eender welke inhoud die niet door SECIB België werd gecreëerd.

Bovendien kan SECIB België niet rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld, op welke wijze en om welke reden dan ook, met betrekking tot :

het gebrek aan prestaties van de Site
verlies van gegevens of diensten als gevolg van niet-naleving van termijnen, wijziging, opschorting of onderbreking van haar diensten
de nauwkeurigheid, kwaliteit of aard van de via haar diensten verkregen informatie
de gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit de overdracht van virussen via haar servers
onderbreking van de dienstverlening van de Site als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of het gedrag van de gebruikers van de Site
ontoegankelijkheid van de Site
besmetting van de computerapparatuur van internetgebruikers door de verspreiding van een virus of andere computerinfecties
 
Als gebruiker van de Site is het uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het Internet circuleren.

SECIB België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de site of, integendeel, uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, ten gevolge van een foutief gebruik door de gebruiker.

De site kan links bevatten naar andere sites die niet beheerd en/of gepubliceerd worden door SECIB België.
SECIB België heeft geen enkele controle over de informatie, producten of diensten die door deze andere sites worden aangeboden en kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke sites.

De gebruiker verbindt er zich toe SECIB België schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, verhaal, verliezen, kosten, winstderving, verlies van gegevens en elke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de schending door de gebruiker van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn deze die van kracht zijn op de dag van zijn verbinding met de Site. SECIB België behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Toepasselijk recht - Bevoegdheid

De algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden geregeld, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

Indien een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling zodanig worden geïnterpreteerd dat zij de intenties van de partijen zo goed mogelijk weerspiegelt en zullen de overige bepalingen geacht worden van rechtswege van toepassing te zijn.

De niet-toepassing of het uitblijven van een vordering tot toepassing door SECIB België van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden of van één van haar rechten kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking door SECIB België aan een dergelijke bepaling of recht.
{ BANDEAU_IE_TITRE }

{ BANDEAU_IE_TEXTE }
OK